Strona główna » Katalog firm

Firma

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
branża: Wodociągi, kanalizacje
tagi:
Kontakt
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel: +48 22 724 30 36
fax: +48 22 724 11 29
http://www.zwik-grodzisk.pl/
Nasza oferta w skrócie:

Wodociągi w Grodzisku Mazowieckim istnieją od 50 lat. Zadania w tym obszarze realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., który od lutego 2009 r. funkcjonuje w formie jednoosobowej Spółki Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Spółka w pełnym zakresie prowadzi gospodarkę wodno – ściekową na terenie Gminy Grodzisk Maz., natomiast od gmin Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna Spółka przyjmuje hurtowo ścieki, które przez system kolektorów Milanówka trafiają do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Maz.

Głównym celem Spółki jest dostarczanie odbiorcom wody usług o najwyższej jakości i ochrona środowiska. Dlatego w grudniu 2010 roku Spółka uzyskała certyfikat ISO 22000:2005  w zakresie ujęcia, uzdatniania i dystrybucji wody. Dzięki niemu Klienci mogą mieć pewność, że cały proces produkcyjny jest prowadzony profesjonalnie, zgodnie z procedurami stosowanymi przy produkcji żywności. W styczniu 2012 roku Spółka uzyskała certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający wdrożenie międzynarodowego standardu systemu zarządzania jakością.

W celu zapewnienia wiarygodności wyników badań Laboratorium Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. wdrożyło wytyczne, spełniające wymagania dotyczące laboratorium badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie badań fizykochemicznych wody i ścieków. Po przeprowadzonej ocenie przez Polskie Centrum Akredytacji, w październiku 2012 roku Laboratorium uzyskało decyzję o przyznaniu akredytacji.

W latach 2004 – 2010 Zakład Wodociągów i Kanalizacji uczestniczył w realizacji projektu „Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Grodzisku Maz.”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Fundusz Spójności. Beneficjentem projektu była gmina Grodzisk Mazowiecki. Całkowita wartość projektu wynosiła 15.512.580 EURO. Projekt obejmował modernizację i budowę systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

Dzięki temu projektowi Spółka eksploatuje obecnie nowoczesną oczyszczalnię ścieków spełniającą w zakresie jakości oczyszczonych ścieków standardy polskie i europejskie. Oczyszczalnia ta oprócz Grodziska Mazowieckiego przyjmuje ścieki z trzech sąsiednich gmin: Milanówka, Brwinowa i Podkowy Leśnej. Aktualnie oczyszczalnia ścieków ma wydajność 10,5 tys. m3 na dobę i jest możliwość podwojenia tej przepustowości. Osady ściekowe powstające w wyniku oczyszczania ścieków są suszone w nowoczesnej suszarni.

Obecnie ZWiK eksploatuje też pięć nowoczesnych stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności ok. 17,5  tys. m3 na dobę oraz zarządza siecią wodociągową o długości 266 km na terenie miasta i terenów wiejskich Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zarówno oczyszczalnia ścieków,  jak i główna stacja uzdatniania wody posiadają nowoczesne dyspozytornie, które monitorują nie tylko pracę obiektów, w których są zlokalizowane, ale także większość przepompowni ścieków na rozległej sieci kanalizacyjnej o długości 121 km oraz procesy technologiczne w stacjach uzdatniania wody.

Do dyspozytorni płyną przez całą dobę sygnały z monitoringu systemu kanalizacyjnego i wodociągowego. Pozwala to na błyskawiczne działania ekip eksploatacyjnych i utrzymania ruchu i jest powodem zadowolenia mieszkańców, ponieważ firma może szybko zareagować na nieprawidłowości w systemie i usunąć awarię, zanim jej skutki okażą się dla mieszkańców uciążliwe. Firma ma świadomość, że od czasu reakcji na awarię zależy wielkość strat, a przede wszystkim ocena pracy ZWIK przez lokalną społeczność.

Spółka jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, mogącym całkowicie zaspokoić potrzeby społeczeństwa gminy Grodzisk Mazowiecki w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz częściowo, bądź całkowicie, potrzeby gmin sąsiednich.
Obecnie system wodociągowo-kanalizacyjny posiada rezerwy pozwalające na dalszy rozwój Grodziska Mazowieckiego, położonego w bezpośredniej bliskości stolicy kraju i budowanej autostrady A-2.

Dlatego prowadzone obecnie przez Spółkę inwestycje w zakresie budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych mają na celu rozszerzenie dostępności jej usług w coraz dalszych rejonach Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Grodzisku Mazowieckim wypracowany zysk przeznacza na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W latach 2009-2012 wykonano inwestycje o wartości: 2009r. – 3.393,7 tys. zł, 2010r. – 3.287,5 tys. zł, 2011r. – 5.310,1 tys. zł, prognoza wykonania planu na rok 2012  - 5.726,4 tys. zł.

Szczególny nacisk Spółka kładzie na budowę kanalizacji, co wpływa na poprawę stanu środowiska w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

W 2012 roku Spółka otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 75.913,74 zł na pompę ciepła do ogrzewania swojej siedziby oraz w latach 2010-2012 uzyskała pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 1.657.358,80 zł z możliwością częściowego umorzenia.

Działalność Spółki jest też bardzo dobrze oceniana na tle innych tego typu firm w Polsce. W sierpniu 2011 r. ZWIK w Grodzisku Maz. zajął 14. miejsce na ok. 400 uczestników w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2011 organizowanym przez redakcję „Dziennika Gazeta Prawna”.  Ranking miał na celu pokazanie czołówki przedsiębiorstw z branży wodociągowo – kanalizacyjnej oraz wyróżnienie najlepszych z nich.

Analizie poddane zostały kwestie techniczne, finansowe jednak pod uwagę brane były również inne wartości, jak: współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości czy też udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.